-
سه چیز را برای هیچکس آرزو نمیکنم ...
تنهایی‌...
سه روز بارانی...
و این دو سوال ،میایی ؟؟ نمیمانی؟؟

-
زندگی ام نیمه های گمشده زیاد دارد

تو را پیدا کنم

تمامش تکمیل می شود

-


-
143

143
-

شما؟
-


10729307_722326447855657_1716888520_n.jpg
مشاهده پست‌های بیشتر